ฐานข้อมูลและดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ